Powiązanie korporacyjne poprzez zastosowanie platformy wymiany informacji, umowy i regulaminy umożliwia współpracę w zakresie wymiany informacji handlowych.

Pozwoli to na integrację zaangażowanych w powiązanie firm w zakresie wspólnej realizacji zleceń produkcyjnych.

Grupa = przepływ informacji = współdzielenie zasobów

Klaster umożliwia przekroczenie barier kapitałowych (specjalizacja produktowa)

Grupa jest nastawiona na dostęp do rynków zbytu (rynki ogólnopolskie, unijne, międzykontynentalne)

Żadna firma produkcyjna z branży nie jest w stanie wykonać całego spektrum prac poligraficznych.

Klaster składający się z grupy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw wymieniających się informacją za pomocą systemów ICT może posiadać pełną gamę możliwości produkcyjnych.

Możliwa jest systemowa realizacja celów strategicznych (współdzielenie wiedzy i doświadczeń) spadek kosztów pozyskiwania zasobów

Zarządzanie na poziomie dorównującym korporacjom (procedury, systemy komputerowe)

W regionie występuje naturalna koncentracja specjalistycznych firm poligraficznych.

Ma miejsce inicjatywa powiązania korporacyjnego pochodząca ze środowiska poligrafii.

Istnieje możliwość i wola współpracy uzupełniających się firm zadeklarowana w porozumieniu.

Występuje znaczące wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu.

W porozumieniu są firmy informatyczne doświadczone w realizacji projektów B2B dla poligrafii

Od dłuższego czasu obserwujemy w rzeczywistości gospodarczej zjawisko grupowania się przedsiębiorstw. Powszechnie wiadomym jest iż współpracujące w konkretnym celu przedsiębiorstwa mają dużo większy potencjał niż każde z nich z osobna. Również korporacje i sieci są przykładem na scentralizowanie zarządzania elementami wykonującymi różne funkcje gospodarcze.

Aby powstał klaster rozumiany jako porozumienie firm w celu wykonywania wspólnych działań konieczna jest naturalna koncentracja przedsiębiorstw z danej branży w regionie oraz inicjatywa, która połączy te firmy w mechanizm umożliwiający odnoszenie wzajemnych korzyści. Następnym elementem niezbędnym do rozwoju współpracy jest wspólna wieloletnia strategia działania. Jednak aby wystąpił efekt wzmocnienia potencjału oprócz zaangażowania ludzi kluczowa jest sprawna wymiana informacji zarówno wewnątrz grupy jak i pomiędzy klastrem i otoczeniem. Bezpieczne dzielenie się informacją biznesową umożliwia aktywną relokację zasobów wewnątrz grupy podnosząc jej skuteczność i rentowność w stosunku do otoczenia. Aby sprostać tym potrzebom konieczne jest tworzenie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi umożliwiających standaryzację i automatyzację procesów biznesowych. Tylko wtedy możliwe jest skuteczne spożytkowanie posiadanych informacji przez grupę.
 

Zobacz pozostałe